23/11/2017, 17:46

Bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: The World Of Work Luyện tập tiếng Anh lớp 7 Unit 7

Danh mục: Tiếng anh

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: The World Of Work do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn hệ thống lại kiến thức lý thuyết đã được thầy cô trau dồi trên lớp, đồng thời giúp các bạn nâng cao chất lượng học tập thông qua việc làm bài tập.  Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: The World of Work Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: The World of Work Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 ...

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập ôn tập Unit 7: The World Of Work do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn hệ thống lại đã được thầy cô trau dồi trên lớp, đồng thời giúp các bạn nâng cao chất lượng học tập thông qua việc làm bài tập. 

UNIT 7: THE WORLD OF WORK

A- A STUDENT’S WORK

I. Tìm từ không cùng loại với các từ cùng loại:

1. Late                   Easy                homework                        long

2. Summer            holiday              spring                             fall

3. Review             keen                  interesting                     important

4. Vacation          Easter                Christmas                      Thanks

5. Typical             definitely           lazy                                  family

6. Christmas         presents           flowers                             wine

II. Xếp các danh từ sau thành 2 nhóm: đếm được và không đếm được

English egg orange milk vacation hour homework soup music vegetable rice letter orange juice fruit month flower money people

Countable nouns: ______________________________

Uncountable nouns:

______________________________________________

III. Điền vào chỗ trống với “a few hoặc a little”

1. She asks us ___________ questions.

2. I can speak __________ French.

3. __________ people go to the meeting.

4. There are only ________ books on the shelf.

5. My father is eating __________ chicken soup.

6. They will have ______ milk for breakfast.

7. There are __________ letters in the letter-box.

8. He has __________ money and he will buy __________ vegetables.

IV. Cho dạng so sánh thích hợp của các tính từ trong ngoặc.

1. Tan works (many) _________ hours than my father.

2. Summer vacation is the (long) __________ vacation.

3. Vietnamese students have (few) __________ vacations than American students.

4. He drinks (little) __________ wine than Mr.Hai.

5. Christmas is one of the (important) ____________________ vacation in America.

6. This old woman has (much) ____________ money than all of her daughters.

7. Bill is (good) __________ than you.

8. These shoes are (expensive) _____________________ than those shoes.

V. Cho dạng hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc

1. Hoa always (help) ________ her parents on their farm in her free time.

2. Our summer vacation (start) _________in June and (last) _________ for almost 3 months.

3. What do you like (do) __________ during your vacation?

4. It’s ten to seven. Hurry up or you (be) _______ late for work.

5. We (go) _______ swimming every afternoon.

6. Hoa (have) ______________ breakfast with her uncle now.

7. He (not come) ______________ to the party tomorrow night.

8. They (talk) _____________ about Hoa’s work at the moment.

VI. Đoc lá thư. Sau đó trả lời câu hỏi.

July 2nd

Dear Tim,

Thanks for your letter. I am very glad to hear that you are fine. I am fine, too. It’s really interesting to know about vacations of America students.

You are right. We have fewer vacations than American students. Each year, we just have about four vacations. We have a day off for Independent Day on September 2nd, two days off on April 30th and May Day. Our most important vacations is Tet. Tet holiday often lasts for nine or ten days. Our longest vacation is summer vacation. It lasts for almost three months. We usually spend time with our families. We don’t have vacations for Easter, Thanksgiving and Christmas, but we also celebrate them.

Please write and tell me your last summer vacation.

Your friend,

Hoa.

1. Do Vietnamese students have more or fewer vacations than American students?

_________________________________________________________________________

2. How many vacations do Vietnamese students have? What are they?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Which vacation is the longest?

_________________________________________________________________________

4. Which vacation is the most important?

_________________________________________________________________________

5. How long does Tet holiday last?

_________________________________________________________________________

6. What does Hoa do during her vacations?

_________________________________________________________________________

7. Do Vietnamese students have Christmas vacation?

_________________________________________________________________________

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ