24/10/2017, 09:23

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Danh mục: Tiếng anh

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và củng cố ngữ pháp trọng điểm của bài 1 một cách nhuần nhuyễn và dễ dàng ghi nhớ.  Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school có đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3 Bài 1: ...

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và củng cố ngữ pháp trọng điểm của bài 1 một cách nhuần nhuyễn và dễ dàng ghi nhớ. 

Bài 1: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

1. .... class are you in?

- I'm in class 7B.

a. Where                b. How many                   c. Which                 d. What's

2. Nam is a friendly person. He has .... friends.

a. some               b. many               c. few                     d. much

3. I like swimming and .... does my sister.

a. so                   b. too                   c. neither                  d. also

4. What is her .... name? – Pham Thi Hoa.

a. last                 b. family                 c. full                     d. middle

5. When I'm away from home, I .... my family very much.

a. love                  b. miss                   c. like                           d. hate

6. Hoa lives .... Ha Noi, .... 12 Tran Hung Dao Street.

a. in-on                 b. in–at                     c. at–on                        d. on–at

7. .... is it from here to school? – About two kilometers.

a. How far             b. How high                c. How long                d. How often

8. I'm very busy these days .

- ........ .a. So I am b. I do, too c. Neither am I d. Me, too

Đáp án

1c 2b 3a 4c 5b 6b 7a 8d

Bài 2: Chia động từ.

1. Hoa(have).... a lot of friends in Hue.

2. She (be).... unhappy now. She (miss).... her parents in Hue.

3. Hoa (talk).... to Miss Lien at the moment?

4. (you be).... a new student? - Yes. I (be).... in class 7B.

5. Hoa's old school (be).... small. It (not have).... many students.

6. I (walk).... to school every day, but today I (ride).... my bike to school.

7. We (not got).... to class on Sunday.

8. Where .... Hoa's parents (live).... ?

Đáp án

1. has                  2. is-misses               3. is talking                 4. are you–am

5.is–doesn't        6. walk–am riding        7. don't go                  8. do...live

Bài 3: Ghép câu trả lời ở cột B tương ứng với câu hỏi ở cột A.

A B

1. How are you?

2. Are you a new student?

3. What is his family name?

4. What is your address?

5. How do you go to school?

6. How far is it?

7. How is everything?

8. Who are you phoning to?

a. By bus.

b. It's Tran.

c. Fine, thanks.

d. About one kilometer.

e. It's Ok now

f. 6B Dien Bien Phu Street.

g. Yes, I am.

h. My brother.

Đáp án

1c 2g 3b 4f5a 6d 7e 8h

Bài 4: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

1. is/ your/ how/ school/ to/ it/ far/ your/ from/ house?

2. your/ classmate/ where/ live/ does?

3. have/ any/ doesn't/ in/ she/ friends/ Hanoi

4. new/ has/ a/ students/ of/ her/ school/ lot.

5. with/ her/ lives/ Hoa/ in/ uncle/ aunt Hanoi/ and.

Đáp án

1. How far is it from your house to your school?

2. Where does your classmate live?

3. She doesn't have any friends in Hanoi.

4. Her new school has a lot of students.

5. Hoa lives with her uncle and aunt in Ha Noi.

Bài 5: Sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại hợp lý.

.... Hello, Nga. Nice to see you again

..... Nice to meet you, Minh

..... Hello, Phong

..... Nice to see you. How are you?

.... Fine, thank. This s our new classmate. His name is Minh

..... Nice to meet you, too.

Đáp án

Hello Phong

Hello Nga. Nice to see you again.

Nice to see you. How are you?

Fine thanks. This is our new classmate. His name is Minh.

Nice to meet you Minh.

Nice to meet you, too.

Bài 6: Dùng từ cho sẵn để hoàn tất đoạn văn. Sau đó trả lời câu hỏi.

any           go            far            still            new             with             miss                   a lot of

My name is Nguyen Minh Trung. I am a (1).... student in class 7A.I a from Da Nang and my family (2).... live there. In Ho Chi Minh City, I live (3).... my grandparents at 21/ 3B Nguyen Trai Street.My new school is not (4).... from our house – about one kilometer, so I (5).... to school by bike. There are (6).... students in my newschool. But I don't have (7).... friends. I am unhappy. I (8).... myparents, my sisters and my friends in Da Nang.

1. What is his full name?

2. Is he a new student?

3. Where is he from?

4. Who is he living with?

5. What is his address?

6. How far is it from his house to school?

7. How does he go to school?

8. Why is he unhappy?

Đáp án

1. new         2. still           3. with            4. far

5. go           6. a lot of     7. any             8. miss

Trả lời câu hỏi:

1. His full name is Nguyen Minh Trung.

2. Yes, he is.

3. He's from Da Nang.

4. He is living with his grandparents.

5. His address is 21/ 3B Nguyen Trai street.

6. It's about one kilometer.

7. He goes to school by bike.

8. He is unhappy because he doesn't have any friends and he misses his parents, his siters and his friends in Da Nang.

 
Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ