02/11/2017, 09:36

Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 Luyện tập viết lại câu tiếng Anh

Danh mục: Tiếng anh

Bài tập chuyển đổi câu tiếng Anh  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập nhuần nhuyễn dạng ngữ pháp hay gặp trong các bài kiểm tra và bài thi này. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Tổng hợp công thức viết lại câu tiếng Anh hay gặp Bài tập Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7 có đáp án Bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh (có đáp án) GRAMMAR ...

Bài tập chuyển đổi câu tiếng Anh 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn  lớp 7 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập nhuần nhuyễn dạng ngữ pháp hay gặp trong các bài kiểm tra và bài thi này. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

GRAMMAR EXERCISE 

Rewrite the following sentences as directed:

1. The children prefer cycling to walking.

The children would rather ------------------------------------------------------------

2. I prefer going out for a meal to staying at home.

I’d rather --------------------------------------------------------------------------------

3. I don’t think it’s a good idea for you to buy that car.

I’d rather -------------------------------------------------------------------------------

4. I would prefer you deliver this sofa on Friday.

I’d rather you -------------------------------------------------------------------------

5. Please don’t go there now.

I’d rather you ------------------------------------------------------------------------

6. She has a one-hour journey to work every day.

Her journey ----------------------------------------------------------------------------

7. I had to spend two hours finishing my assignment.

It took ----------------------------------------------------------------------------------

8. We spent three hours opening the door.

It took ------------------------------------------------------------------------------------

9. He washed his car in one hour.

It took ------------------------------------------------------------------------------

10. They built that bridge in three years.

It took -------------------------------------------------------------------------------------

11. The children couldn’t go swimming because the sea was very rough.

The sea was too -------------------------------------------------------------------------

12. The ink was so faded that I couldn’t read the word.

The ink was too ---------------------------------------------------------------------

13. The bridge was so low that the bus couldn’t go under it.

It was ---------------------------------------------------------------------------------

14. He is such a slow speaker that his students get bored.

He speaks ------------------------------------------------------------------------------

15. These questions are too difficult for us to answer.

These questions are so ---------------------------------------------------------------

16. He spoke too quickly for me to understand.

He spoke so ---------------------------------------------------------------------------

17. The air is too polluted for us to breathe.

The air is not ----------------------------------------------------------------------------

18. The tea was too hot for him to drink.

It was such ---------------------------------------------------------------------------

19. The garden is too small to play football in.

The garden isn’t -----------------------------------------------------------------------

20. The box was too heavy for the child to carry.

The box was so ------------------------------------------------------------------------

It was such ------------------------------------------------------------------------------

21. The film was interesting enough for us to see twice.

It was such --------------------------------------------------------------------

The film was ------------------------------------------------------------------

22. I won’t swim in the sea because it is too cold.

The sea is not ------------------------------------------------------------------

23. It was such hot coffee that he couldn’t drink it.

The tea was too ----------------------------------------------------------------

24. No one in the group is younger than her.

She is the -------------------------------------------------------------------------

25. Tom is the best football player in the team.

No one in the team is ----------------------------------------------------------

26. My sister is taller than any other student in the class.

My sister is ---------------------------------------------------------------------

27. Susan isn’t as good at chemistry as Sarah.

Sarah is ---------------------------------------------------------------------------

28. Stone isn’t as hard as iron.

Iron is -----------------------------------------------------------------------------

29. I don’t play the guitar as well as he does.

He plays ------------------------------------------------------------------------------

30. No other city in Vietnam is so large as Ho Chi Minh city.

Ho Chi Minh city ---------------------------------------------------------------------

31. My father doesn’t drink a lot. He doesn’t smoke a lot.

My father neither ---------------------------------------------------------------------

32. He didn’t come. He didn’t phone me.

He neither ----------------------------------------------------------------------------

33. I come late and my friend comes late too.

Both -------------------------------------------------------------------------------------

34. She likes pop music. She also likes rock music.

She likes not only ------------------------------------------------------------------

35. You can go to bed. You can watch TV if you like.

You can either -----------------------------------------------------------------------

36. I/ not meet/ him/ yesterday.

--------------------------------------------------------------------------------

37. When/ I/ go/ work/ see/ accident.

-------------------------------------------------------------------------------

38. They/ used/ live here/ but now/ they/ live/ city.

-------------------------------------------------------------------------------

39. She/ wash/ dishes/ while/ husband/ watch/ TV

----------------------------------------------------------------------------

40. When/ I/ come/ they/ have/ breakfast.

----------------------------------------------------------------------------

41. Farmers/ work/ field/ at the moment.

----------------------------------------------------------------------------------

42. My friend/ not write/ me/ a year.

-----------------------------------------------------------------------------------

43. My father/ jog/ that park/ every morning.

-----------------------------------------------------------------------------------

44. I/ learn/ French/ many years now.

-----------------------------------------------------------------------------------

45. Before I/ go/ out/ I/ prepare/ dinner.

------------------------------------------------------------------------------------

Note:

Would rather + V1 + than + V1

Would rather + O + V (quá khứ đơn): muốn ai làm gì

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ