13/11/2017, 23:21

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn tiếng Anh

Danh mục: Tiếng anh

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung bao gồm đa dạng các dạng bài thường gặp trong các kì thi quan trọng sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức. Bên cạnh đó cũng là nguồn tài liệu nâng cao dành cho các bạn muốn kết quả học tập tốt nhất. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Đề thi giữa học ...

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn  lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung bao gồm đa dạng các dạng bài thường gặp trong các kì thi quan trọng sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn và củng cố kiến thức. Bên cạnh đó cũng là nguồn tài liệu nâng cao dành cho các bạn muốn kết quả học tập tốt nhất. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Full name: ………………

Class: 7B

THE SECOND 45-MINUTE TEST

Date: ………………………..

Marks

A. PHONETICS ( 1pt)

I. Choose the word which underline part is pronounced differently from the others.

1. A. house            B. happy                 C. hour                         D. how

2. A. recess           B. celebration           C. relax                       D. rehearse

3. A. mean            B. meat                      C. teach                       D. head

4. A. parents           B. happy                    C. far                           D. map

5. A. nice               B. miss                        C. distance                   D. different

II. Choose the best answer (3pts)

1. In_____________, we study different countries and our people.

A. Math              B. Music                 C. Chemistry           D. Geography

2. I have five periods_______Friday.

A at             B. in              C. on                D. to

3. Talking is___________ common way of relaxing.

A. more               B. most          C. the most                D. the more

4. Let’s_______ to the movie.

A. go                B. to go                C. going               D. is going

5. My brother is good________English.

A. at               B. with                   C. on                   D. very

6. The Mekong River is the_________ river in Viet Nam.

A. long                 B. longer                 C. most long                D. longest

7. Would you like_________ a cold drink?

A. get                   B. to get                  C. getting                   D. gets

8.________ do your classes start ? – At seven o’clock.

A. How often             B. What              C. What time            D. Which

9. My tooth doesn’t stop hurting. I’ll go and see my _________.

A. actor                   B. dentist               C. writer           D. teacher

10. His ideas are quite_________ from my ideas.

A. same                  B. different                C. like                 D. as

11. After break, everyone goes___________ and classes start again.

A. indoor                 B. indoors                 C. outdoor                D. outdoors

III. Supply the correct form of the words. (0.5m)

1. The most popular at recess is talking. (act)

2. History is an subject. (interes)

IV. Put the passage with the words given in the box (1.5pts)

(lasts/ uniform/ Vietnamese/ two/ recess/ some)

School in Viet Nam are different from school in the USA. (1) ……….……… students always wear school (2)…………………. There are no lessons on Sunday. Classes start at 7 o’clock each morning and end at 11.30 . Students have (3)………………….. breaks each morning. At (4)…………..……, students often go to the canteen and buy (5)….……………..things to eat or drink. Our school year (6)………………. for ten months from August to May.

V. Read the passage , then answer the questions. (1.5pts)

Lan’s classes all start at 8:00 a.m, so she gets up at 7:00. She eats a quick breakfast and takes the bus to her school. In the afternoon, she has a job at the library. She usually studies in the evening. She works at the library on Saturdays, too.

She usually stays up late every evening. She usually goes to bed at 11:30 and on Sundays she sleeps until noon.

Questions

1. Does Lan have a job at school or the library?

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

2. How does she go to school?

……………………………………………………………………………………………………………………………....

3. Where does she work on Saturdays?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Rewrite the sentences. (2pts)

1. Should we go to the movie?

Let’s …………………………………………………………………………………………………..……....

2. Mr John is going to visit his grandparents tonight.

Mr John will …………………………………………………………………………………………………

3. We have a break that lasts thirty minutes.

We have a ……………………………………………………………………………………………………

4. I like English best of all the subjects

English ………………………………………………………………………………………………………

VII. Complete the sentences. (0.5pt)

1. Let’s/ go/ cafeteria/ and/ get/ cold drink.

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Marry/ learn/ play/ piano/ every afternoon.

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

THE END

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ