23/11/2017, 17:46

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút tiếng Anh lớp 7

Danh mục: Tiếng anh

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án Với nội dung ra đề bao gồm các dạng đề thường gặp trong mỗi kì thi học kì, Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề số 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức từ vựng cũng như ngữ pháp, yên tâm bước vào kì thi của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn tiếng Anh - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn tiếng Anh - Đề số 2 ...

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án

Với nội dung ra đề bao gồm các dạng đề thường gặp trong mỗi kì thi học kì,  lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề số 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh từ vựng cũng như ngữ pháp, yên tâm bước vào kì thi của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ khác. (0.5 điểm)

1. a. different              b. collection                    c. expensive                d. address

2. a. invite                   b. miss                           c. pastime                     d. stripe

Đáp án

1.a 2.b

Bài 2: Chọn đáp án đúng trong ngoặc. (2.5 điểm)

1. Thebooks on the shelves at the .... of the library are in English.(top – shelf – left – back )

2. They .... each other in front of the theater next Saturday. (meet -meets – will meet – meeting)

3. Every thing in this city is .... than I thought. (expensive - moreexpensive – expensiver – more expensive than)

4. Let's play some games! ......... . (That's good idea – Yes, we do –Thank you – No, we don't)

5. Where are the children? They .... in the garden. (play – playing –will play – are playing)

6. Tinh, Hoa and Chi .... to school late. (never go - go never – donever go – don't never go)

7. What about .... to the movie theater. (to go – going – goes – go)

8. Mai's younger brother is very good .... repairing things in the house. (in – on – to – at)

9. Which of these pens do you prefer? The .... one. (smaller – small –smallest – the smallest)

10. The most .... after school activities in the USA are baseball, football and basketball. (active – popular – beautiful – awful)

Đáp án

1. back                  2. will meet           3. more expensive                 4. that's a good idea

5. are playing        6. never go          7. going                   8. at              9. smallest        10. popular

Bài 3: Ghép câu trả lời ở cột B với câu hỏi ở cột A. (1 điểm)

                        A                                                                            B

1. Would you like to have                                  a. We usually play basketball. some milk?

2. What do you usually do                                b. Every morning. after school?

3. How old is Hung's eldest                              c. Fifteen. brother?

4. How often does your father                          d. I'd love to. read newspaper?

Đáp án

1d 2a 3c 4b

Bài 4: Hoàn thành đoạn văn với từ (cụm từ) thích hợp. (1 điểm)

I will visit Mai's farm in the countryside next Sunday. It's notvery far (1).... Ho Chi Minh City – about 25 kilometers. Mai's parentsare farmers. They grow vegetables and (2).... cattle. They work (3)....on the farm from morning till night. But they love (4).... job very much.

1. a. on                b. in                    c. at                     d. from

2. a. raise            b. take care        c. use                 d. collect

3. a. difficult        b. hard                 c. hardly             d. easy

4. a. our               b. their                c. him                 d. her

Đáp án

1.d 2.a 3. b 4. b

Bài 5: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân. (2 điểm)

1. lI'd like a cup of coffee................................ ?

2. She learns about plants, trees, flowers, ...in her biology class................................ ?

3. It's about 3 kilometers from my office to the restaurant................................ ?

4. Those shoes cost 100.000 dong................................ ?

Đáp án

1. Whatwould you like?

2. What does she learn in her biology class?

3. How far is it from your office to the restaurant?

4. How much do those shoes cost?

Bài 6: Đọc kĩ đoạn văn rồi viết True, False cho các câu sau. (2 điểm)

This is the library in Linh's school. It's not very large, butit is very nice. In the library there are a lot of books, novels, magazines, newspapers and pictures. There is also a study area. Thelibrary opens at seven o'clock in the morning and close at 4:30 in theafternoon. Linh often goes there. She likes reading books in the library. 1. The library in Linh's school is very large and nice.2. The students can also come there to study.3. It only opens in the morning.4. Linh usually reads books in the library.

Đáp án

1. False          2. True             3. False             4. True

Bài 7: Viết lại câu bắt đầu bằng từ đã cho. (1 điểm)

1. Thesecomputers are very modern.--> What .................... .

2. Why don't we listen to pop music?--> What ....................... ?

Đáp án

1. What modern computers!

2. What about listening to pop music?

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ