23/11/2017, 17:45

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút tiếng Anh lớp 7

Danh mục: Tiếng anh

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề số 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây, bao gồm các dạng bài minh họa thường gặp trong các kì thi chính thức sẽ giúp các bạn ôn tập, hệ thống lại kiến thức từ vựng cũng như ngữ pháp. Sau đây mời các bạn vào thử sức. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề số 1 Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án ...

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn  môn Tiếng Anh có đáp án - Đề số 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây, bao gồm các dạng bài minh họa thường gặp trong các kì thi chính thức sẽ giúp các bạn ôn tập, hệ thống lại kiến thức từ vựng cũng như . Sau đây mời các bạn vào thử sức.

Bài 1: Chọn đáp án đúng trong ngoặc. (2 điểm)

1. Students have a .... after two periods. (30-minute break – 30 minutesbreak – 30-break minutes – 30-minute breaks)

2. .... do you go to the swimming pool? - Every Saturday. (How long – How far – How often – How much)

3. What about .... homeless people. (help – to help – helps – helping)

4. Nga has English and Geography .... Friday. (on – in – at – from)

5. What .... children! (an intelligent – the intelligent – a intelligent– intelligent)

6. The racks in the .... of the room have picture books. (back – left –right – middle)

7. After recess, everyone .... and classes begin again. (go indoors - go outdoors – goes indoors – goes outdoors)

8. My eldest brother .... his holiday in Nha Trang. (always spend –always spends – spends always – always spend)

Đáp án

1. 30-minute break                      2. How often                3. helping                4. on

5. intelligent                                6. middle                       7. goes indoors       8. always spends

Bài 2: Ghép câu trả lời ở cột B với câu hỏi ở cột A. (1 điểm)

                A                                                                          B

1. Should we go home?                                          a. Just a short walk.

2. What about practicing English?                         b. OK. We are all tired.

3. How far is it from here                                       c. Sorry. He's out. to the market?

4. Can I speak to Mr Johnson, please?                 d. That's a good idea.

Đáp án

1b 2d 3a 4c

Bài 3: Đặt từ đúng thứ tự để tạo thành câu. (1 điểm)

1. why/ we/ go/ movies/ don't/ to/ the?

2. very/ students/ energetic/ are/ those

3. dinner/ like/ coe/ would/ to/ house/ you/ to/ for/ my

4. longer/ the/ year/ lessons/ this/ than/ more/ are/ lastyear/ difficult/ those/ and

Đáp án

1.Whydon't we go to the movie?

2. Those students are very energetic.

3. Would you like to come to my house for dinner?

4. The lessons this year is longer and more difficult than those last year.

Bài 4: Chia động từ. (1 điểm)

1. (The children/ write ).... a dictation at the moment?

2. Ba is very good at (fix).... things in the house.

3. We (have).... a test tomorrow morning.

4. Let's (go).... somewhere for a drink!

Đáp án

1. Are the children writing .... ?             2. fixing           3. will have                4. go

Bài 5: Đặt câu hỏi cho từ (cụm từ) gạch chân. (1 điểm)

1. This bag costs 150.000 đong.

2. It's about 126 kilometers from here to Vung Tau.

3. I'd like a cup of tea, please.

4. Minh has English classes on Wednesday morning.

Đáp án

1. How much does this bag cost?

2. How far is it from here to Vung Tau?

3. What would you like?

4. What does Minh have English classes?

Bài 6: Hoàn thành đoạn văn với từ phù hợp trong các từ sau. (2 điểm)

smallest           misses           in           by             with

Minh is my new classmate.He is now staying (1).... his brother inHa Noi, but he's from Bac Giang.Town and his parents still live there.Minh's brother house is (2).... than his house in Bac Giang. And it ison Xuan Thuy Street. Our school is in the center of Ha Noi, so it's about8 kilometers from his new house to school. Everyday Minh goes to school(3).... bike. Minh is unhappy because he doesn't have many friends in HaNoi. He also (4).... his parents and his friends in Bac Giang.

Đáp án

1. with            2. smallest             3. by               4. misses

Bài 7: Đọc kĩ đoạn văn rồi viết True, False cho các khẳng định sau. (1 điểm)

Hi! I'm Lan. We go to school six days a week and we have a lot ofsubjects at school such as Math, Literature, English, Geography, Historyand so on. I always try my best to study all, especially English becauseit's my favorite subject. Math is a little difficult but interesting. Idon't like Literature very much because the teacher gives us so manyexercises. I'm not very good at Computer Science, so I really afraid ofthis subject. Physics, Geography and History are the most useful subjectsto me. We learn about the world, about life and nature. I'm rather interested in these subjects. 1. Lan has 2 day off a week2. Lan's favorite subject is Literature.3. Lan thinks Math is an interesting subject.4. She always gets good marks in Computer Science class.

Đáp án

1. False                2. False             3. True             4. False

Bài 8: Viết lại câu bắt đầu bằng các từ đã cho. (1 điểm)

1. The brown skirt is more expensive than the blue one. --> The blue skirt ...................... .

2. Which is Lien's favorite subject? --> Which subject does .................. ?

Đáp án

1. Theblue skirt is cheaper than the brown one.

2. Which subject does Lien like most?

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ