23/11/2017, 17:46

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề số 3 Đề kiểm tra 45 phút tiếng Anh lớp 7

Danh mục: Tiếng anh

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề số 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây, với nội dung minh họa sát với các kì thi hằng năm của các trường sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô và các bạn học sinh là tư liệu giảng dạy và ôn tập.  Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội năm học 2017-2018 Đề thi học kì 1 lớp ...

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề số 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây, với nội dung minh họa sát với các kì thi hằng năm của các trường sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô và các bạn học sinh là tư liệu giảng dạy và ôn tập. 

Bài 1: Chọn đáp án đúng trong ngoặc. (2 điểm)

1. How.... is it from her school to her house? - 2 kilometers. (often– far – long – much)

2. It's not easy .... a comfortable apartment here. (to find – finding– found – finds)

3. What a .... living room it is? (loves – lovely – love – loving)

4. Mary's birthday is .... August 15th. (on – in – at – from)

5. This is the .... house in my neighborhood. (never – newest – more new– most new)

6. Would you like some tea, David? - .... ( Ok, I do some – Yes, I would– Yes, I'm – Great, I'd love some)

7. .... come to the Sciene Club now. (Why don't – Why not – Let's – Whatabout)

8. .... , Ba learns to play the guitar (On his free time – In his freetime – To have free time – When have free time)

Đáp án

1. far              2. to find             3. lovely             4. on           5. newest

6. Great, I'd love some            7. Let's               8. In his free time

Bài 2: Ghép các câu ở cột B với các câu ở cột A. (1 điểm)

                        A                                                                                         B

1. In biology                                                             a. Thank you. It's very nice of you to say so.

2. Let's go to the cafeteria!                                       b. Once a month.

3. What an amazing garden!                                    c. We study about plants and animals. 

4. How often do you go to the assignments.            d. I'm sorry. I have too manymovie? 

Đáp án

1c 2d 3a 4b

Bài 3: Đặt các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu. (1 điểm)

1. is/ Mai/ experiments/ in/ interested/ making

2. because/ parents/ is/ she/ Nguyet/ misses/ unhappy/ her.

3. kitchen/ please/ pieces/ take/ would/ the/ toast/ you/ these/ of/ into?

4. most/ is/ house/ which/ for/ the/ and/ family/ suitable/ Mr Lam/ his?

Đáp án

1. Maiis interested in making experiments.

2. Nguyet is unhappy because she misses her parents.

3. Would you take these pieces of toast into the kitchen, please?

4. Which house is the most suitable for Mr Lam and his family?

Bài 4: Chia động từ. (1 điểm)

1. We (not go).... to the cinema very often.

2. I'd like (have).... some eggs and bread for breakfast.

3. Lien (not visit).... the History museum tomorrow.

4. What about (meet).... at 7:00 in front of the park?

Đáp án

1. don't go           2. to have           3. won't visit         4. meeting

Bài 5: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân. (2 điểm)

1. Weshould eat a lot of vegetables.

2. My friend will go to Mexico next Sunday morning.

3. The dentist takes care of people's teeth.

4. Yes, I do. I like Geography, it's difficult but interesting.

Đáp án

1. What would we eat?

2. When will your friend go to Mexico?

3. Who takes care of people's teeth?

4. Do you like Geography?

Bài 6: Hoàn thành đoạn văn với các từ đã cho. (1 điểm)

in        than         an          more            there

Let me tell you something about my family. My father is sixty–four.He's a lot older (1).... my mother. She is only fifty one. Both Dad and Mum work in an office. I have two brothers, so (2).... are five of usaltogether in the family. The oldest is my brother Thomas. He's twenty–eight. He is married and has two children. The second oldest is Peter. He's twenty. He's (3).... accountant and he works in a bank. The there'sme. I'm twelve. I'm (4).... grade 7.

Đáp án

1. than          2. there           3. an          4. in

Bài 7: Đọc kĩ đoạn văn rồi viết True, False cho các khẳng định sau. (1 điểm)

How many calories do you burn in an hour? Well, it all depends onthe activity. You use calories all the time , even when ou are resting.Reading, sleeping, sitting, and sunbathing all use about 60 calorie anhour. Very light activities use 75 calories. Examples are eating, writing,knitting, shaving, driving and washing up. Light activities which use about 100 calories an hour include playing the piano, getting dressed and having a shower. Walking, doing housework, shooping and skating usebetween 100 and 200 calories an hour. Energetic activities use about 200- 400 calories. These include horse riding, cycling, swimming skippingand dancing. Finally there are strenuous activities which use up to 600calories an hour. These activities include climbing stairs, jogging, digging the garden and playing soccer.1. The amount of calories we use an hour depends on the activity we do.2. Reading uses as many calories as writing.3. The calories we burn for cycling and dancing are the same.4. When we are sleeping we don't burn calories.

Đáp án

1. True            2. False          3. True         4. False

Bài 8: Viết lại câu bắt đầu với các từ đã cho. (1 điểm)

1. Thereis a table, a chair, a bed and a wardrobe in the room.

The room ................................ .

2. No house on the street are as old as my house.

My house ................................ .

Đáp án

1. The room has a table, a chair, a bed and a wardrobe.

2. My house is the oldest on the street.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ