23/11/2017, 17:46

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 7

Danh mục: Tiếng anh

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung ra đề minh họa bao quát được các dạng thường gặp trong mỗi kì thi cuối kì, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức từ vựng cũng như ngữ pháp, chuẩn bị tốt nhất cho kì thì cuối kì của mình.  Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 ...

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn  lớp 7 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung ra đề minh họa bao quát được các dạng thường gặp trong mỗi kì thi cuối kì, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức từ vựng cũng như , chuẩn bị tốt nhất cho kì thì cuối kì của mình. 

 THE SECOND ENGLISH TEST – 1st Term

 (time allowed: 45 minutes)

Class: 7A

Full name:……………………………..

MARK

COMMENT

 

A. Phonetics: 1m

I. Choose the word which has undefinedpart is pronounced differently from the others. ( 1m)

1. A. uniform               B. education            C. music             D. future

2. A. invite                B. like                   C. bring              D. find

B. Grammar, Structure and Vocabulary: 6 ms

I. Choose the best answer to complete each one below. ( 4 ms)

1.We have Math……Tuesday and Friday.

A. in                    B. on                       C. at                     D. of

2. American students have two......minute breaks each day.

A. 5                   B. 10                  C. 15                      D. 20

3.American students take part…..different activities after school.

A. at               B. on              C. in                       D. for

4. Nam is interested in……experiments in his free time.

A. do                            B. does                         C. to do                   D. doing

5. The United States’ library of congress contains over…..million books.

A. 100                        B. 150                           C. 200                           D. 300

6. Some students……blindman’s bluff in the school yard now.

A. are doing               B. are playing               C. is doing                D. is playing

7. How……do you go swimming after school?

A. many                   B. much                C. often                       D. far

8. Vietnamese students have one…..break in the morning.

A. 5 minute             B. 10 minute           C. 15minute           D. 20 minute

II. Give correct form of the verbs in the brackets. ( 2 ms)

1. Tuan learns how (repair) bike after school./………………………………………………………….

2. Mary is good at (learn) French./……………………………………………………………………….

3. Nga enjoys (play) volleyball in her free time./………………………………………………………..

4. Would you like to come to my house for dinner?- Thanks for (invite) me./………………………….

C. Reading: 2 ms

I. Read the following passage and answer question. (2 ms)

In Viet Nam, secondary school students often go to school six days a week, from Monday to Saturday. At school, they study about 13 subjects such as: Math, English, Literature…..Classes often start at 7 a.m and finish at 11 a.m. They have two 15 minute breaks each day. One break is in the morning and the other is in the afternoon. At recess, they often play some traditional games such as: playing marbles, skipping rope, shuttle cock…The yard is very noisy until the bell rings and classes begin again.

* Questions: 1. How many days do Vietnamese students go to school a week?………………………

1. How many subjects do they study at school? ………………………………………………………..

2. What time do classes start and finish? ……………………………………………………………….

3. What do they often do at recess? …………………………………………………………………….

D. Writing: 1 m

I. Rearrange the following sentences to have meaningful sentences. (1 m)

1. in/ books/ back/ are/ the/ those/ Math/ the/ at/ of/ library/.

->………………………………………………………………………………………………………..

2. study/ we/ events/ Viet Nam/ the World/ History/ in/ past/ and/ present/ and/ arround/.

->………………………………………………………………………………………………………..

The End

Các bài nên tham khảo

Soạn bài rút gọn câu

RÚT GỌN CÂU I. TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là rút gọn câu? Câu 1: So sánh và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của hai câu: a. Học ăn, học nói, học gói, học mở. ...

Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 1. a) Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống. ...

Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 2, Sgk tr 12) Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện Trường hỢp ...

Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 2:Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ về ...

Giải thích câu Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. - Tìm hiểu đề: Giá trị của sách ...

Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

CÁCH LÀM BÀI VĂN GIẢI THÍCH * Bước thứ nhất: NHẬN DẠNG ĐỂ GIẢI THÍCH Nếu không cẩn thận, học sinh rất dễ nhầm lẫn giữa các dạng đề giải thích và chứng minh, ...

Soạn bài ôn tập văn nghị luận lớp 7 HK 2

ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN STT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luân Luận đề nghị luận (Luận điểm chính) Kiểu bài 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh ...

Soạn bài dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động tiếp theo

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ ...

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 1. Xác định chủ ngữ: (SGK, Tr.57) a) Mọi người yêu mến em. b) Em được mọi người yêu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ