Môn toán lớp 7 - Trang 5

Bài 7 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc với cạnh O (tại A), đường thẳng này cắt cạnh Oy tại B. Bài 8 trang 92 sgk toán 7 tập 2 ...

Bài 70 trang 88 sgk toán 7 tập 2

Cho A, B là hai điểm phân biệt và d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Xem thêm: Ôn tập chương III - Quan hệ giữa ...

Bài 2 trang 91 sgk toán 7 tập 2

Xem hình 60. a)Giải thích vì sao a//b. b)Tính số đo góc NQP. Bài 4 trang 91 sgk toán 7 tập 2. Bài 5 ...

Câu 6 trang 87 sgk toán 7 tập 2

a)Hãy nêu tích chất của trọng tâm của một tam giác ; các cách xác định trọng tâm. b)Bạn Nam nói : Có thể vẽ được một tam giác có trọng tâm ở bên ngoài tam giác. ...

Bài 3 trang 91 sgk toán 7 tập 2

Hình 61 cho biết a//b, (hat C = {44^0},hat D = {132^0}). Tính số đo góc COD. Bài 2 trang 91 sgk toán 7 tập 2 ...

Bài 67 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Cho tam giác MNP với đường trung tuyến MR và trọng tâm Q. a)Tính tỉ số các diện tích của hai tam giác MPQ và RPQ. b)Tính tỉ số các diện tích của hai tam giác ...

Câu 3 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Cho tam giác DEF. Hãy viết các bất đẳng thức về quan hệ giữa các cạnh của tam giác này. Câu 4 trang 86 sgk toán 7 tập 2 ...

Bài 69 trang 88 sgk toán 7 tập 2

Cho hai đường thẳng phân biệt không song song a và b, điểm M nằm bên trong hai đường thẳng này. Bài 70 trang 88 sgk toán 7 tập 2 ...

Bài 63 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Cho tam giác ABC với AC < AB. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD = AB. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = AC. Vẽ các đoạn thẳng AD, ...

Bài 65 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài như sau: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm và 4cm? Bài 66 trang 87 sgk toán 7 tập 2 ...

Bài 1 trang 55 sgk toán 7 tập 2

So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng: Bài 2 trang 55 sgk toán lớp 7 - tập 2 Bài 3 trang 56 sgk toán ...

Bài 66 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Đố: Bốn điểm dân cư được xây dựng như hình 58. Hãy tìm vị trí đặt một nhà máy sao cho tổng các khoảng cách từ nhà máy đến bốn điểm dân cư này là nhỏ nhất. Bài ...

Câu 5 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Hãy ghét đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng Câu 1 trang 86 sgk toán 7 tập 2 Câu 2 trang 86 sgk ...

Câu 7 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Những tam giác nào có ít nhất một đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác, đường trung trực, đường cao ? Câu 8 trang 87 sgk toán 7 tập 2 ...

Câu 8 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Những tam giác nào có trọng tâm đồng thời là trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm (nằm trong tam giác) cách đều ba cạnh ? Bài 63 trang 87 sgk toán 7 tập 2 ...

Câu 2 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Từ điểm A không thuộc đường thẳng d, kẻ đường vuông góc AH, các đường xiên AB,AC đến đường thẳng d. Hãy điền dấu (<, >) vào các chỗ trống (…) dưới đây cho ...

Câu 4 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Hãy ghét đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng Câu 6 trang 87 sgk toán 7 tập 2 Câu 7 trang 87 sgk ...

Bài 30 trang 67 sgk toán 7 tập 2

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Trên tia AG lấy điểm G’ sao cho G là trung điểm của AG’. Lý thuyết tính chất ba đường phân giác của một góc ...

Câu 1 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của hai bài toán sau về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Câu 2 trang 86 sgk toán 7 tập 2 ...

Bài 13 trang 90 sgk toán 7 tập 2

a)Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 - 2x; b)Hỏi đa thức Q(x) = x^2 + 2 có nghiệm hay không? Vì sao? Bài 1 trang 90 sgk toán 7 tập 2 ...

Bài 9 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Tính giá trị của biểu thức 2,7c^2 – 3,5c lần lượt tại c = 0,7; 2/3 Bài 10 trang 90 sgk toán 7 tập 2 Bài ...

Bài 5 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Chia hàm số: y = -2x+1/3. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không? Bài 6 trang 89 sgk toán 7 tập 2 ...

Bài 11 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Tìm x, biết: a)(2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1). b)2(x – 1) – 5(x + 2) = -10 Bài 12 trang 90 sgk toán 7 tập 2 ...

Bài 12 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Tìm hệ số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x + 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1/2 Bài 13 trang 90 sgk toán 7 tập 2 ...

Bài 2 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Với giá trị nào của x thì ta có: a)|x| + x = 0; b) x + |x| = 2x. Bài 3 trang 89 sgk toán 7 tập 2 Bài 4 ...

<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ