Tiếng anh lớp 7 - Trang 23

Suggestions - Lời đề nghị

1. Muổn đề nghị (ai) làm việc gì ta có thể dùng các cấu trúc câu: WHAT DO YOU DO? - Em làm gì? - trang 60 sgk Tiếng Anh 7 ...

LIBRARY - Thư viện - trang 47 sgk Tiếng Anh 7

1/. Listen and read (Nghe và đọc) 2. Listen. And practice with a patner (Nghe và thực hành với bạn cùng học) Adverbs of Frequence - Phó từ năng diễn ...

Should - Nên

Là một khiếm trợ độns từ (a modal auxiliary ) được dùng để diễn tả lời khuyên. Suggestions - Lời đề nghị ...

Adverbs of Frequence - Phó từ năng diễn

Các phó từ năng diễn dùng đề trả lời câu hỏi How often...? (Thường bao lâu... một lần?) gồm 2 loại: IN CLASS - Ở lớp - trang 51 sgk Tiếng Anh 7 ...

Schedules - Thời khóa biểu trang 42 sgk Tiếng Anh 7

1/. Listen and repeat (Nghe và lặp lại) 2/ Answer about you (Trả lời về em) LIBRARY - Thư viện - trang 47 sgk Tiếng Anh 7 ...

LANGUAGE FOCUS 1 - TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ 1 trang 38 sgk Tiếng Anh 7

1/. Simple present tense (Thì hiện tại đơn) 2/. Future simple tense (Thì tương lai đơn) The simple present versus the present continuous tense - Thì hiện tại ...

The simple present versus the present continuous tense - Thì hiện tại đơn so sánh với thì hiện tại tiếp diễn

1 - Thói quen ở hiện tại. hành động lặpđi lặp lại, một sự thật hay chân lý. 2 - Một hành động trong tương lai đãđược đưa vào chương trình, thời khoá biểu. ...

Exclamation with What - Câu cảm với What

Exclamation with What (Câu cảm với What) What a lovely home! - Ngôi nhà xinh quá! trang 29 sgk Tiếng Anh 7 ...

What a lovely home! - Ngôi nhà xinh quá! trang 29 sgk Tiếng Anh 7

1/ Listen. Then practice with a partner (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học) 2/. Write exclamations (Viết câu cảm thán) HOA’S FAMILY - Gia đình cuả Hoa ...

HOA’S FAMILY - Gia đình cuả Hoa trang 33 sgk Tiếng Anhh 7

1/ . Listen. Then practice with a partner (Nghe. Sau đó thực hành với bạncùng học) 2/. Read (Đọc) LANGUAGE FOCUS 1 - TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ 1 trang 38 sgk Tiếng Anh ...

Telephone numbers - Số điện thoại trang 19 sgk Tiếng Anh 7

1/ Read (Đọc) 2/ Listen and write the telephone numbers. (Nghe và viết số điện thoại) My birthday - Ngày sinh của tôi trang 24 sgk Tiếng Anh 7 ...

Exclamation with How - Câu cảm với How

Câu cảm thán là câu bày tỏ sự ngạc nhiên, giận dữ, đau đớn. thán phục... của người nói. Câu cảm thường bất đầu bằng How hoặc What và chấm dứt bằng dấu cảm ! ...

Question words - Từ hỏi

(A) Form (dạng)- Tiếng Anh có 9 từ hỏi với các nội dung B) Use (Cách dùng) Friends - Những người bạn trang 10 sgk Tiếng Anh 7 ...

Saying the Dates - Nói nhật ký: Ngày tháng năm

1/ Muốn nói nhật ký, ta dùng số thứ tự (ordinal numbers) theo 2 cách sau: 2/ Cách nói năm: Talking on the phone - Nói chuyện qua điện thọai ...

Talking on the phone - Nói chuyện qua điện thọai

1/ Saving the telephone numbers. (Cách nói số điện thoại) 2/ Khi yêu cầu được nói chuyện với ai, ta nói: Telephone numbers - Số điện thoại trang 19 sgk Tiếng ...

My birthday - Ngày sinh của tôi trang 24 sgk Tiếng Anh 7

1/ Listen and repeat. (Nghe và lặp lại) 2/ Listen and write the dates (Nghe và viết nhật kỳ) Exclamation with How - Câu cảm với How ...

Ordinal numbers - Số thứ tự

Ngoài các số thứ tự hạng nhất/ thứ nhất: first, thứ nhì: second, thứ ba: third :các số thứ tự khác được tạo thành bằng cách thêm “th" vào số đếm (cardinal ...

Indefinite quantifiers -Từ chỉ số lượng bất định: Much, many, a lot of, lots of, plenty of

Indefinite quantifiers - Từ chỉ số lượng bất định: Many, much, a lot of, lots of, plenty of Minor structures showing affirmative Agreements with Too and So - ...

Names and addresses - Tên và địa chỉ trang 15 sgk Tiếng Anh 7

1/ Listen. Then practice with a partner (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học) 2/ Write. Complete the dialogue. (Viết. Hoàn tất bài đối thoại) Ordinal ...

The simple future tense - Thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn được tạo bởi động từ hình thái Will hoặc Shall với động từ chính ở dạng nguyên mẫu không có To (bare infinitive) Saying the Dates - Nói nhật ...

Friends - Những người bạn trang 10 sgk Tiếng Anh 7

1/ Listen. Then practice with a partner. 2/ Read. Then answer the questions. Names and addresses - Tên và địa chỉ trang 15 sgk Tiếng Anh 7 ...

Minor structures showing affirmative Agreements with Too and So - Cấu trúc diễn tả sự đồng ý khẳng định với Too và So

1. Nếu câu lời nói có trợ động từ hay động từ Be, ta dùng lại trợ động từ hay động từ Be đó trong cấu trúc câu với Too và So. Too sẽ đứng ở cuối câu. So đứng ở ...

<< < .. 20 21 22 23
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ